ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีสาขาบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่จบการศึกษา
 • ขยัน, ซื่อสัตย์ และอดทนต่อสภาวะกดดันได้
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ได้
 • สามารถปิดงบได้และเซ็นต์ผู้จัดทำCPD ได้

 • คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, การบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความสามารถทางด้านการขาย และ การตลาด
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน, มีความรอบคอบ, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี คณะบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถคิดหัวข้อในการอบรมเองได้และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

 • คุณสมบัติ
 • เพศชาย 25- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PHP เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Database Mysql, Json, Cake PHP และ CSS
 • หากใช้ PHP Framework ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูงมนุษย์สัมพันธ์ดี

 • คุณสมบัติ
 • เพศหญิงอายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาการเงินหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื่อสัตย์, สุจริต
 • สามารถใช้ Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • คุณสมบัติ
 • เพศหญิงอายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี คณะวิทยาการจัดการ โลจิสติก หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน, อดทน และสามารถทำงานใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองได้ดี
 • บุคลิกภาพดี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • คุณสมบัติ
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการโรงแรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และรับแรงกดดันได้
 • มีทักษะการเจรจากับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อห้องพัก
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้